SORTEIG DE 5 ENTRADES DOBLES PER AL GRAN PREMI DE MOTOGP 2021 I 11 ENTRADES DOBLES PER AL GRAN PREMI DE SUPERBIKES 2021 I OFFICIAL MERCHANDISE PER MEMBRES DE MEMBERSHIP PER COMPRES SUPERIORS A 200 €

ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS SERÁN D'APLICACIÓ RESPECTE DELS MEMBRES DE MEMBERSHIP QUE PARTICIPEN EN AQUEST SORTEIG DE LA ROCA VILLAGE.

 1. El Patrocinador és Value Retail Management Spain, SLU, amb NIF B-60.689.486 (en el successiu el «Patrocinador», el "Organitzador" o "La Roca Village" indistintament), entitat que gestiona, entre d'altres, la Roca Village. Es pot contactar Al Patrocinador en el seu domicili social a La Roca Village, La Roca de Vallès, C.P. 08430 (Barcelona).

  1. El Patrocinador detalla a continuació les bases reguladores del sorteig (el "Sorteig" i les "Bases", respectivament) dirigit exclusivament als membres de Membership de La Roca Village.
 2. L'àmbit territorial d'aquest sorteig s'estén al territori Espanyol.

 3. El termini per participar en el sorteig s'inicia el 20 d'agost de 2021 i finalitzarà:

4.1 Pel sorteig de les entrades per al WorldSBK MOTUL FRENCH ROUND, el 22 d'agost de 2021 a les 23:59h.
4.2. Pel sorteig de les entrades per al Moto GP d'Aragó, el 30 d'agost de 2021 a les 23:59h.
4.3. Pel sorteig de les entrades per al WorldSBK HYUNDAI N CATALUNYA ROUND, tant els passes de Paddock com el passe VIP, el 5 de setembre de 2021 a les 23:59h.
4.4. Pel sorteig de les entrades per al Moto GP de València i les samarretes oficials signades by Marc Marquez, el 19 de setembre de 2021 a les 23:59h.

 1. Premis que es sortejaran i dates de realització del sorteig:
Unitats Descripció Data sorteig
5 WorldSBK MOTUL FRENCH ROUND 5 entrades dobles de Paddock 23/08/2021
3 Moto GP Aragón 3 entrades dobles de tribuna 01/09/2021
5 WorldSBK HYUNDAI N CATALUNYA ROUND 1 entrada doble VIP 06/09/2021
1 WorldSBK HYUNDAI N CATALUNYA ROUND 5 entrades dobles de Paddock 06/09/2021
2 Moto GP Valencia 2 entrades dobles de tribuna 20/09/2021
10 Samarretes oficials de Moto GP firmades per Marc Marquez 20/09/2021


 1. La participació en el sorteig és gratuïta

 2. Per poder participar en el sorteig els participants hauran de complir totes les condicions següents:

Escanejar compres per valor mínim de 200 € en el període de la promoció en qualsevol de les botigues participants del Village que disposin d'escàner (inclosos els establiments de restauració). Les següents botigues: Bimba y Lola, Moncler, Polo Ralph Lauren Men, Polo Ralph Lauren Women, Polo Ralph Lauren Children i Saint Laurent queden excloses d'aquesta promoció, de manera que les compres en aquestes botigues no comptabilitzaran a l'efecte de la present promoció. Les compres no escanejades no es comptabilitzaran en cap cas.

 • Estar prèviament registrat a Membership
 • L'accés al sorteig és automàtic un cop el participant registra compres per un valor superior als 200 €, de manera que no cal validar els tiquets al Punt d'Informació Turística.
 • Es pot participar repetidament, és a dir, acumulant diverses tandes de compres iguals o superiors a 200 € però en el sorteig es participarà com a perfil únic, és a dir, cada participant només pot guanyar un dels premis.

Cadascun dels guanyadors rebrà una entrada doble per a una de les dues competicions (MotoGP o Superbikes indistintament), valorades com segueix:

Descripció Valor econòmic
WorldSBK MOTUL FRENCH ROUND Entrada doble a Paddock 130€
Moto GP Aragón Entrada doble a tribuna 170€
WorldSBK HYUNDAI N CATALUNYA ROUND Entrada doble a Paddock 130€
WorldSBK HYUNDAI N CATALUNYA ROUND Entrada doble VIP 790€
Moto GP Valencia Entrada doble a tribuna 170€
Samarretes oficials de Moto GP firmades per Marc Marquez 35€


i subjecta als seus propis termes i condicions que s'acceptaran en el moment del lliurament, o una SAMARRETA oficial de Moto GP signada per Marc Marquez. En cap cas es podrà canviar el premi per diners en metàl·lic ni cedir els seus drets a tercers.

El premi és tal com es recull en el paràgraf anterior i no s'estén a cap altre concepte que no vingui expressament especificat en el mateix, enumerant de forma enunciativa que no limitava, les següents exclusions:

 • Dietes;
 • Trasllat;
 • Taxes i tributs, entre ells, els derivats del present premi
 1. El sorteig de cada premi es farà el dia especificat en el punt 5 i hi haurà 26 guanyadors. Els guanyadors seran escollits de manera aleatòria a través de la plataforma random.org. Els guanyadors del sorteig rebran una notificació al seu correu electrònic el mateix dia confirmant ser un dels participants guanyadors del sorteig. Els guanyadors hauran de respondre amb les seves dades de contacte (nom, cognoms, data de naixement, correu electrònic, domicili, codi postal, ciutat / país, nacionalitat, telèfon fix i / o mòbil, DNI / NIE), adjuntant també una còpia del seu document d'identificació, a l'adreça des de la qual se'ls contacti i se'ls comunicarà per part de l'Organitzador el procés a seguir.

El termini per resposta al correu electrònic serà de tres dies, indicant les dates explícitament en el correu. Si no es rep resposta, es comunicaria per correu electrònic al reserva, donant-li un nou termini de tres dies per respondre. Si no rebés cap comunicació del reserva, el premi es donaria per desert. Els tres dies es comptaran des del moment de la comunicació de el premi fins les 23:59 de el tercer dia següent. Per exemple, en el cas del sorteig realitzat el dia 23 d'agost, es remetrà correu electrònic al guanyador el mateix dia i tindrà termini per respondre fins al dia 25 a les 23:59. De no respondre es contactaria amb el reserva el dia 26, i el seu nou termini de resposta finalitzaria el dia 28 a les 23:59.

La resposta pel guanyador al correu electrònic enviat informant de el premi serà imprescindible perquè, posteriorment, l'Organitzador pugui remetre la corresponent documentació al guanyador i, en particular, la carta d'acceptació de el premi que serà enviada al guanyador per correu electrònic en format PDF per a ser signada mitjançant "Adobe Sign" (que no requereix la descàrrega de cap tipus d'aplicació o programari específic).

 1. La signatura del guanyador sobre la carta d'acceptació de el premi referida en el paràgraf anterior serà imprescindible perquè es pugui gaudir del premi, ja que les entrades s'enviaran en format electrònic via email en els dies successius a la signatura electrònica de la carta d'acceptació de el premi.

 2. En el present sorteig està expressament prohibit i per això, no podran participar les següents persones:

 • Els menors de 18 anys;
 • Els socis, directius i empleats de la Roca Village ni de les altres empreses del grup de societats que apliquen el concepte de The Bicester Collection™, les agències implicades en la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en la elaboració de la mateixa, així com tampoc els fills i familiars directes de tots aquests.

Si, per qualsevol motiu, resultés guanyadora una persona llistada en el paràgraf anterior, l'Organitzador podrà donar de baixa/desqualificar el participant infractor i retirar-li/invalidar el corresponent premi per no complir amb els requisits de participació. Qualsevol intent de frau podrà ser perseguit per l'Organitzador i a aquest efecte, es reserva el dret a iniciar les accions civils i/o penals que li puguin correspondre per tal de reclamar indemnització de danys i perjudicis i qualsevol altre dret que l'assisteixi. En qualsevol cas, s'exonera de responsabilitat a l'Organitzador per la participació fraudulenta de tercers ni per les males pràctiques d'aquests, aliens a l'Organitzador, en la promoció i desenvolupament del sorteig.

 1. L'Organitzador no respondrà dels casos de força major així com d'actes que no li siguin imputables, que puguin impedir al guanyador gaudi total o parcial del seu premi.

 2. La mera participació en el sorteig suposa la plena acceptació d'aquestes Bases, implicant que el participant les ha llegit i comprès i que accepta expressament el seu contingut íntegre, sense reserves ni limitacions. Les Bases estaran disponibles de forma permanent per a la consulta i impressió de tots els participants en la pàgina web de l'Organitzador (www.larocavillage.com). A aquests efectes, l'Organitzador es reserva, fins on li permeti la llei, el dret a modificar les bases en qualsevol moment si les circumstàncies així ho requereixen. La modificació s'anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a l'Organitzador per això.

L'Organitzador es reserva el dret a modificar o anul·lar en qualsevol moment les condicions de el present sorteig, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions o anul·lació definitiva, si s'escau.

 1. El participant coneix i accepta que l'Organitzador no dona garanties pel que fa el premi que el guanyador adquireix per al present sorteig.

 2. En compliment del que estableix la legislació vigent, en el cas que sigui aplicable, l'Organitzador realitzarà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques al guanyador del premi, i declararà els premis lliurats en els models tributaris corresponents. Les repercussions fiscals que l'obtenció del premi tingui en la fiscalitat del guanyador, seran per compte d'aquest, per la qual cosa l'Organitzador quedarà rellevat de qualsevol responsabilitat.

 3. El guanyador del concurs accepta i autoritza que la menció del seu nom, imatge i premi obtingut puguin publicar-se en la pàgina web i xarxes socials de l'Organitzador, així com en qualsevol altre suport comercial, publicitari o mitjà de comunicació que pugui utilitzar el Organitzador, a fi d'informar i fer públic el resultat del concurs realitzat. Els guanyadors es comprometen a participar, en termes raonables, en iniciatives publicitàries posteriors que se'ls puguin demanar l'Organitzador.

 4. Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L'incompliment de qualsevol de les regles i normes establertes en les present Bases per part del participant, ha de determinar la seva immediata desqualificació i expulsió del sorteig, amb pèrdua de el premi, si s'escau.

 5. Els participants i el Organitzador accepten que qualsevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o execució d'aquestes Bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.

 6. Protecció de dades de caràcter personal

Value Retail tractarà les dades a l'efecte de dur a terme i gestionar el sorteig, així com per posar-se en contacte amb el participant per comunicar-li qualsevol fet o activitat relacionada amb el mateix (per exemple, comunicar-seva condició de guanyador, participacions errònies, pròrrogues o canvis en les condicions), sent el tractament necessari i legitimat per l'execució contractual de la seva participació en el Sorteig. La present promoció està vinculada al Programa Membership, de manera que les seves dades de caràcter personal seran obtinguts directament d'ell mateix. Les dades proporcionades no seran comunicades a altres parts diferents d'aquells proveïdors que prestin un servei Value Retail, com ara la captació de la informació dels participants, determinació del guanyador, etc. Les dades seran tractades per Value Retail mentre el Sorteig es trobi encara obert a participació, així com durant el temps necessari per determinar al guanyador. Un cop comunicats tots els guanyadors, les dades es conservaran durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals de Value Retail, inclosos aquells terminis de prescripció de qualsevol acció derivada dell Sorteig.

El guanyador accepta expressament que Value Retail l’esmenti en les seves xarxes socials com a guanyador del Sorteig. Cada participant té el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, i qual podrà exercir enviant una comunicació escrita a Departament Jurídic, La Roca Village, Santa Agnès de Malanyanes, La Roca de Vallès, C.P. 08430 (Barcelona) o al legal@larocavillage.com, indicant al sobre o en el títol del correu electrònic: "Ref: Dades personals - Sorteig Moto GP". Així mateix, podrà interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considerés que s'ha realitzat un tractament contravenint el que disposen les presents bases legals o la normativa aplicable.