Bicester Village Website Terms & Conditions Main Image
Bicester Village Website Terms & Conditions Main Image

Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 25 mei 2018 Deze website op www.maasmechelenvillage.com en de Maasmechelen Village app (“onze Website”) worden beheerd door Value Retail Management (Maasmechelen Village) Limited (geregistreerd nummer 0465707490), waarvan de statutaire zetel gevestigd is op Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, Belgium (“we”/“wij” of “ons”). Ons btw-nummer is BE 0465.707.490.

Het aanbieden van onze Website en uw toegang tot en gebruik van onze Website, wordt geregeld door en is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden (“deze Voorwaarden”). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Als u via internet of de app geen toegang kunt krijgen tot deze Voorwaarden, kunnen we op verzoek een exemplaar van de meest recente versie van deze Voorwaarden per e-mail verstrekken. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze Website niet. Als u onze Website gebruikt, wordt u geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard en bent u eraan gebonden.

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op deze pagina wordt de meest recente versie van deze Voorwaarden weergegeven en we zullen eventuele wijzigingen in de Voorwaarden op de Website onder uw aandacht brengen. Telkens wanneer u onze Website gebruikt, dient u deze Voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de Voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. 

 1. Privacy en Cookies. Onze Privacykennisgeving website (hier beschikbaar) en cookie consent tool (hier beschikbaar) bieden meer informatie over hoe uw persoonsgegevens via onze Website worden verzameld en gebruikt.
 2. Beschikbaarheid en fouten. Toegang tot en gebruik van onze Website wordt op tijdelijke basis verstrekt en toegestaan. De Website zal niet altijd beschikbaar zijn en kan mogelijk enkele fouten bevatten. We zijn niet verplicht om informatie op onze Website bij te werken. Wij behouden ons het recht voor om onze Website (of een deel of delen daarvan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een deel of delen daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen, te bewerken, te verwijderen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving.

Onze Website wordt aangeboden op een “as is” en “as available” basis en voor zover toegestaan door de wet, zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen van welke aard dan ook.

 1. Eigendom. Tenzij anders aangegeven, is onze Website, inclusief het ontwerp, de tekst, content, indeling en andere aanverwante zaken beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en zijn wij de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op of met betrekking tot onze Website. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Het publiceren van onze Website vormt geen afstand van enig recht op of met betrekking tot onze Website. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, verkrijgt u geen rechten, titels of belangen op, in of met betrekking tot onze Website.

 1. Gebruik van onze Website door u. We verlenen u een beperkt recht op toegang tot en gebruik van onze Website voor uw eigen gebruik. Het is u niet toegestaan om: onze Website, inclusief de content daarvan, voor commerciële doeleinden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, opnieuw verzenden, distribueren of anderszins te exploiteren zonder voorafgaande toestemming van ons; een verzameling te maken van enige productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; afgeleid gebruik te maken van onze Website of de content daarvan; informatie ten behoeve van een ander bedrijf te downloaden of te kopiëren; of datamining, robots of vergelijkbare tools te gebruiken voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

U mag in redelijke mate kopieën afdrukken en fragmenten van enige pagina(’s) van onze Website downloaden. U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u op welke manier dan ook hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of geluidsfragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

U mag onze Website niet misbruiken door opzettelijk virussen of ander schadelijk of technologisch nadelig materiaal te introduceren, proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze Website of onze Website aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. We zullen u wegens dergelijke handelingen aangeven bij de relevante autoriteiten.

Toegang tot of gebruik van onze Website (of informatie, materialen, producten en/of diensten op onze Website) kan wettelijk verboden zijn in bepaalde landen of rechtsgebieden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land van waaruit u onze Website bezoekt. Wij doen geen toezegging dat onze Website (of informatie, materialen, producten en/of diensten op onze Website) van toepassing is of voor gebruik beschikbaar is op locaties buiten het Verenigd Koninkrijk.

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze Website (of delen daarvan) te allen tijde op te schorten of te beëindigen als we van mening zijn dat u onze Website gebruikt op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden en als u enig deel van onze Website in strijd met deze Voorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, moet u naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

 1. Registratie. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot onze Website (of bepaalde delen daarvan) beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u delen van onze Website gebruikt waarvoor u zich moet registreren (bijvoorbeeld om u aan te melden bij Membership), registreert u zich als een persoonlijke gebruiker van onze Website en wordt u lid van dat beperkte gebied. Toegang tot gebieden exclusief voor leden gaat via uw gebruikersidentificatiecode (“gebruikers-ID”), wachtwoord en andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures. We geven u toegang tot gebieden van onze Website exclusief voor leden op basis van dat:
 • u uw gebruikers-ID en wachtwoord als vertrouwelijk moet behandelen, u mag het niet aan iemand anders onthullen, het mag niet door iemand anders worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website;
 • alle door u verstrekte gegevens juist zijn;
 • u niet opzettelijk extra registratieaccounts aanmaakt met het doel de functionaliteit van onze Website of andere gebruikers te misbruiken; en
 • u niet probeert uzelf uit te geven als een andere gebruiker.

Als u zich aanmeldt voor een beperkt gebied of gebied exclusief voor leden van de Website, dan kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen die relevant zijn voor dat deel van de Website ook van toepassing zijn op uw gebruik van het betreffende beperkte gebied of gebied exclusief voor leden van de Website. Lees deze aanvullende voorwaarden zorgvuldig door.

Zie onze Privacykennisgeving website voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt en deze kunt bijwerken.

Als we om wat voor reden dan ook van mening zijn dat u zich niet aan deze Voorwaarden hebt gehouden, kunnen we op elk gewenst moment, naar eigen inzicht, uw gebruikers-ID of wachtwoord uitschakelen of anderszins uw toegang annuleren.

 1. Beschrijving van Producten en/of Diensten en andere Informatie. Niets op onze Website vormt een aanbod om producten en/of diensten te kopen of verkopen in enig rechtsgebied. Onze Website is alleen ter informatie. Het is niet mogelijk om rechtstreeks via de Website te kopen – alle producten die op onze Website verschijnen, mogen alleen in de desbetreffende Village in de winkel worden gekocht (afhankelijk van beschikbaarheid). Alle details, beschrijvingen en prijzen van en andere informatie met betrekking tot producten en/of diensten die op onze Website verschijnen, zijn van algemene aard. We kunnen niet garanderen dat een product en/of dienst op onze Website beschikbaar is of zal zijn in de relevante Village op het moment dat u een bepaald product en/of dienst wenst aan te schaffen.

We zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is op het moment dat dergelijke informatie werd geüpload naar onze Website, maar de informatie kan onnauwkeurig en onvolledig zijn en kan worden gewijzigd. We raden u daarom aan informatie over een retailer bij die retailer te controleren en informatie over onze producten en diensten bij ons te controleren. We zijn niet aansprakelijk voor verliezen die u oploopt door te vertrouwen op informatie op de Website.

 1. Materiaal geplaatst door u. Gebruikers van onze Website kunnen content plaatsen, of opmerkingen maken, of anderszins materiaal indienen voor publicatie op verschillende gebieden van onze Website, waaronder ons chatforum, bulletinboard, fotogalerijen en andere interactieve gebieden. Content, opmerkingen of materiaal gepost of ingediend door gebruikers en gepubliceerd door ons wordt door ons niet goedgekeurd, onderschreven, ondersteund, bestraft, aangemoedigd of geaccordeerd. We hebben dergelijke content, opmerkingen of materiaal niet onderzocht, gecheckt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, volledigheid of conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor of aansprakelijkheid ten aanzien van dergelijke content, opmerkingen of materiaal.

Als u content of opmerkingen plaatst op, of op andere wijze materiaal indient voor publicatie op een gebied van onze Website, inclusief foto’s:

 • verleent u ons een niet-exclusieve, eeuwigdurende, royalty-vrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, publiceren, herpubliceren, verzenden en verspreiden (en het verlenen van sublicenties voor het gebruiken, reproduceren, publiceren, herpubliceren, verzenden en verspreiden) van dergelijke content, opmerkingen of materiaal in elk formaat, waaronder gedrukte en elektronische vorm;
 • zorgt u ervoor dat geen van dergelijke content, opmerkingen of materiaal onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of aanstootgevend is of gedrag kan inhouden of aanmoedigen dat als een strafbaar feit of wetsovertreding zou kunnen worden beschouwd en u mag geen materiaal plaatsen dat opzettelijk is bedoeld om andere gebruikers te kwetsen;
 • wordt u niet betaald voor enige gepubliceerde content, opmerkingen of materiaal;
 • zorgt u ervoor dat dergelijke content, opmerkingen of materiaal uw eigen originele werk is en dat u de auteursrechten en andere relevante rechten bezit;
 • als het materiaal een foto of grafisch materiaal betreft, moet u zelf de foto(’s) hebben genomen of het grafische materiaal hebben gemaakt of moet u toestemming hebben om de foto(’s) en/of het grafisch materiaal te gebruiken en moet u ook de toestemming hebben verkregen van alle personen die er in voorkomen, in die gevallen waar dergelijke personen duidelijk kunnen worden geïdentificeerd; en
 • zullen wij uw naam publiceren naast elke foto(’s) of grafisch materiaal dat door u is ingediend, maar opmerkingen die u opstuurt, kunnen we mogelijk redigeren of verwijderen.

Wanneer u content plaatst, opmerkingen toevoegt of anderszins materiaal indient voor publicatie op onze Website of een gebied daarvan, dan zijn er mogelijk ook andere voorwaarden van toepassing, met name als u de content plaatst in verband met een prijsvraag of promotie. In die gevallen zijn er op u mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing die relevant zijn voor de prijsvraag of promotie. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig doorleest.

Publicatie van content, opmerkingen of materiaal inclusief foto(’s) of grafisch materiaal geplaatst of ingediend door u zal naar ons eigen goeddunken zijn. Onder voorbehoud van eventuele beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving, behouden we ons het recht voor om de publicatie van tekst of afbeeldingen (inclusief foto(’s) of grafisch materiaal) te weigeren, op te schorten, te beëindigen of anderszins te verwijderen. Met uitzondering van persoonsgegevens (die worden behandeld zoals uiteengezet in onze Privacykennisgeving website), wordt alle materiaal dat u bij ons indient behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.

U stemt ermee in ons te vrijwaren tegen aansprakelijkheden, claims, kosten, verlies of schade van derden die wij oplopen als gevolg van het publiceren van content, opmerkingen of materiaal dat door u is geplaatst of ingediend.

 1. Prijsvragen. Van tijd tot tijd kunnen we op onze Website prijsvragen aankondigen en houden. Specifieke voorwaarden en regels zijn op dergelijke prijsvragen van toepassing. Zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden en regels zorgvuldig doorleest die van toepassing zijn op elke prijsvraag waaraan u meedoet of anderszins deelneemt.
 2. Website van derden. Onze Website kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door andere bedrijven en personen (“Website van derden”). Sommige van deze links zijn alleen bedoeld om nadere informatie te verstrekken en andere kunnen u de mogelijkheid geven om aankopen te doen met betrekking tot de Villages.

Het opnemen van een link naar een Website van derden op onze Website betekent niet dat wij de verantwoordelijkheid voor die Website van derden, de content of het gebruik daarvan, of het gebruik van producten en/of diensten die via deze Website van derden beschikbaar worden gesteld accepteren, onderschrijven of goedkeuren. We hebben geen Websites van derden onderzocht, gecheckt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, volledigheid of conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die worden veroorzaakt als gevolg van uw gebruik van of afhankelijkheid van dergelijke Websites van derden en uw gebruik van Websites van derden is op eigen risico. Alle voorwaarden en bepalingen en het beleid van de Websites van derden die u bezoekt, zijn op u van toepassing terwijl u op zulke websites bent en u dient die te controleren.

We hebben een aantal afspraken met zorgvuldig geselecteerde bedrijven, die u producten of diensten kunnen verkopen op Websites van derden die doorgelinkt zijn vanaf onze Website en die van onze merknaam zijn voorzien of die een verband met ons aanduiden, zoals de Maasmechelen Village-cadeaukaart. Wanneer u doorklikt naar sommige van deze Websites van derden, kan dat mogelijk binnen een frame van onze Website of met onze branding zijn en kan het lijken of ze deel uitmaken van onze Website. Houd er echter rekening mee dat deze producten en diensten worden verkocht door een ander bedrijf. Hoewel wij dergelijke bedrijven zorgvuldig selecteren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die zij aanbieden en verkopen en dient u de voorwaarden en bepalingen van die Websites van derden en alle producten en diensten die zij aanbieden te controleren.

 1. Links naar onze Website. U mag een link naar onze Website maken vanaf een andere website of document zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, mits die link niet: een frame creëert of een andere browser of randomgeving rond de content van onze Website; suggereert dat we uw producten of diensten of de producten of diensten die beschikbaar zijn via de Website waarop u een link naar onze Website plaatst, aanbevelen; één of meer van de handelsmerken toont die op onze Website wordt gebruikt zonder onze toestemming of die van de eigenaar van dat handelsmerk; wordt geplaatst op een website die content bevat die onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of aanstootgevend is of gedrag kan inhouden of aanmoedigen dat als een strafbaar feit of wetsovertreding zou kunnen worden beschouwd; of ons, onze gelieerde bedrijven of de bedrijven waarmee we samenwerken (of hun producten en/of diensten) op een valse, misleidende, geringschattende of anderszins kwetsende manier portretteert.

U bent als enige verantwoordelijk voor de website waarop u een link plaatst naar onze Website en voor alle gemaakte voorstellingen of indrukken met betrekking tot ons of onze Website. U bent ook als enige verantwoordelijk om deze Voorwaarden onder de aandacht te brengen van de persoon die via uw link toegang krijgt tot onze Website. We behouden ons het recht voor om te verzoeken een link of links te verwijderen die u in strijd met deze Voorwaarden vanaf een andere website of document naar onze Website plaatst.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid. We beogen niet (en niets in deze Voorwaarden is zo bedoeld) om aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijke wetgeving.

Wij in onze eigen hoedanigheid en namens onze gelieerde bedrijven sluiten aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met toegang tot of gebruik van onze Website of enige website waarmee deze gelinkt is en (hetzij gebaseerd op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis) voor:

 • verliezen door het niet beschikbaar zijn van de Website of technische gebreken met de Website;
 • verlies van gegevens;
 • verlies veroorzaakt door een denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal;
 • verlies van inkomsten, winst of verwachte besparingen; en
 • verlies voortkomend uit omstandigheden buiten onze redelijke macht en verlies dat redelijkerwijs niet te voorzien is.

Met inachtneming van het bovenstaande zal onze totale aansprakelijkheid en die van onze gelieerde bedrijven die voortvloeit uit of verband houdt met toegang tot of gebruik van onze Website of enige website waarmee deze gelinkt is en (hetzij gebaseerd op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis) niet meer bedragen dan £ 100.

 1. Vrijwaring. U stemt ermee in om ons en onze gelieerde bedrijven schadeloos te stellen, vrij te stellen en te houden tegen elke claim, aansprakelijkheid, verlies, uitgave of eis met betrekking tot uw schending van deze Voorwaarden.
 2. Rechtskeuze en rechtsgebied. De Voorwaarden zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving, maar beperken niet uw rechten die u heeft in het EU-land waar u woont. Deze Voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, wat betekent dat u in Engeland of in het EU-land waar u woont een claim kunt indienen om uw rechten op consumentenbescherming in verband met deze Voorwaarden te handhaven.
 3. Algemeen. Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van onze Website. Geen enkele weergave, verklaring, aansporing, mondeling dan wel schriftelijk, die niet is opgenomen in deze Voorwaarden (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) is bindend voor u of voor ons.

Elk van de bepalingen van deze Voorwaarden is scheidbaar. Als enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt onder de wet van enig rechtsgebied, zal die bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd worden om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken in de ruimste mate waarin de wet dit toestaat. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 1. Vragen of Klachten. Het is niet mogelijk voor ons om op de hoogte te zijn van de inhoud van elke opmerking of recensie die wordt weergegeven op, of van informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een deel of delen daarvan). We werken op een “notice and takedown”-basis. Als u van mening bent dat een opmerking of recensie die wordt weergegeven op of informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een deel of delen daarvan) een lasterlijke verklaring bevat, meld ons dit dan direct door te schrijven naar Legal Team, Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, België of ons te e-mailen op MMV-Legal@valueretail.com. Na ontvangst van uw kennisgeving zullen we alle redelijke inspanningen doen om de lasterlijke content waarover u een klacht indiende binnen redelijke termijn te verwijderen.

Als u vragen of klachten hebt over deze Voorwaarden of enige andere kwestie, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar Legal Team,  Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, Belgium of ons te e-mailen op MMV-Legal@valueretail.com.